กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
รายงานผลการเป็นวิทยากร เขียนแผนการเรียนรู้เพื่อรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ประสบการณ์ ที่ได้รับจากการเป็นวิทยากรจะช่วยในการทำงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หลักคิดพอเพียง ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551

 

การปฏิบัติงานของคณะวิทยากร 

      
คณะครูที่ร่วมเป็นวิทยากรเขียนแผนการเรียนรู้เพื่อรับการประเมินเป็นศูนย์การ เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา วันที่ 17 กันยายน  พ.ศ. 2555 ที่ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย

 

 1. นางอัมพร  จริยพันธ์   วิทยากรแกนนำ
 2. นางไพรวัน  ชื่นวรรณูปถัมป์   วิทยากรประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 3. นายวีระศักดิ์  วัฒนราช   วิทยากรประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
 4. นางตีรนรรณ  โอ่งอินทร์   วิทยากรประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 5. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค  วิทยากรประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 6. นางสุพิดา  โนพันธุ์   วิทยากรประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
 7. นางสาวบรรจง  มุกดา  วิทยากรประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 8. นายศรายุทธ์  อิสสระวงศ์

 

ภาระงาน

 

รายการปฏิบัติ  ครู

 

รายการปฏิบัติ นักเรียน

ภาคเช้า

 1. ทดสอบความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 2. ถอดบทเรียนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ตัวอย่างการถอดบทเรียนสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  สาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สาระวิทยาศาสตร์
 4. ฝึกถอดบทเรียนทุกกลุ่มสาระ

 
ภาคบ่าย

 1. ครูเขียนแผนการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 2. คณะวิทยากรจากโรงเรียนกัลยาณวัตร  เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ เติมเต็มในส่วนที่ขาด แนะนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 3. ครูโรงเรียนบ้านเป้านำเสนอแผนการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 4. คุณครูอัมพร จริยพันธ์ วิทยากรแกนนำ วิภาค เสนอแนะ เติมเต็มแผนการเรียนรู้ที่คณะครูผู้เข้าอบรมนำเสนอ
 5. พิธีปิดการอบรม
 

ภาคเช้า

 1. นักเรียนแกนนำโรงเรียนบ้านเป้า จำนวน 40 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบบทบาทและภาระงานความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 2. วิทยากร แกนนำจากโรงเรียนกัลยาณวัตรฝึกให้นักเรียนถอดบทเรียนเป็นรายบุคคล นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เลือกผลงานที่สมูรณ์เขียนลงในกระดาษฟริปชาร์ด 4 กลุ่ม


ภาคบ่าย

 1. นักเรียนนำเสนอผลงานการถอดบทเรียนให้คณะครูได้รับทราบผลการทำงาน และฝึกให้นักเรียนมีความมั่นใจกล้าแสดงออก
 2. นักเรียนที่นำเสนอรับรางวัลจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้า

 

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ได้รับความรู้และแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หลักคิดพอเพียง ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ