กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
โครงงานข้าวจี่แสนอร่อย
ความเป็นมา วัตถุประสงค์
ที่ปรึกษาโครงงาน คุณครูสุจินันท์ ขานอยู่ , คุณครูพัณนิตา ปะริเตสัง

นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 2

นักเรียนที่นำเสนอ ด.ญ.บุษกร พาที, ด.ญ.พิมพ์ลดา ไกลคะลา และ ด.ญ.ฐิตาภรณ์ นินเนตร

หลักการและเหตุผล

การทำนา เป็นอาชีพหลักของครอบครัวและชุมชน ทั้งโรงเรียนได้จัดกิจกรรมหลักเพื่อสืบสานประเพณีและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน พวกหนูอยากเรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบอาหารง่ายๆ จากข้าวเหนียวและสืบสานประเพณีบุญข้าวจี่ ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงงานข้าวจี่แสนอร่อยขึ้นมา

วัตถุประสงค์

1. เห็นคุณค่าของข้าว

2. เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอีสานบุญข้าวจี่

3. เพื่อฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารง่ายๆ จากข้าว

วัสดุอุปกรณ์

1. ข้าวเหนียวที่สุกแล้ว

2. ไข่เป็ดหรือไข่ไก่

3. เกลือ

4. น้ำตาล

5. ถ่าน

6. ไม้สำหรับเสียบข้าว

7. เตา

8. เหล็กย่าง

9. เหล็กคีบ

­

หลักการและเหตุผล

การทำนา เป็นอาชีพหลักของครอบครัวและชุมชน ทั้งโรงเรียนได้จัดกิจกรรมหลักเพื่อสืบสานประเพณีและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน พวกหนูอยากเรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบอาหารง่ายๆ จากข้าวเหนียวและสืบสานประเพณีบุญข้าวจี่ ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงงานข้าวจี่แสนอร่อยขึ้นมา

วัตถุประสงค์

1. เห็นคุณค่าของข้าว

2. เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอีสานบุญข้าวจี่

3. เพื่อฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารง่ายๆ จากข้าว

วัสดุอุปกรณ์

1. ข้าวเหนียวที่สุกแล้ว

2. ไข่เป็ดหรือไข่ไก่

3. เกลือ

4. น้ำตาล

5. ถ่าน

6. ไม้สำหรับเสียบข้าว

7. เตา

8. เหล็กย่าง

9. เหล็กคีบ    

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ