กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความเป็นมา วัตถุประสงค์
โรงเรียนโพนทองวิทยายนเลือก "โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ เพียง" มาจัดในโรงเรียนครั้งนี้ เพื่อต้องการปลูกฝังหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิตของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน


 

 

วัตถุประสงค์


1.เพื่อนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนของทุกกลุ่มสาระ
2.เพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำไปใช้ในการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ
3. เพื่อให้นักเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในวิถีชีวิตและขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. จัดทำโครงการ
2.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและมอบหมายภารกิจ
3.จัดประชุมอบรมบุคลากรเพื่อจัดทำแผนการเรียนรู้และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
4.นิเทศติดตามประเมินผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา
ระยะเวลาดำเนินโครงการ

 16 พฤษภาคม 2551 - 31 มีนาคม 2552

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม

ครูทุกกลุ่มสาระสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงได้ อีกทั้งยังได้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมขยายผลสู่ ครอบครัวและชุมชน นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับทาง โรงเรียนพร้อมนำไปปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวัน
 

 

เงื่อนไขความสำเร็จ

1.ได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระ
2.มี แกนนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปจัดการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
3.ครู นักเรียน ผู้ปกครอง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันพร้อมขยายผลแก่บุคคลอื่นๆ ต่อไป


กิจกรรมเด่นอื่น ๆ

1. ธนาคารโรงเรียน : เพื่อส่งเสริมการออมและธุรกิจการเงินการธนาคารให้กับนักเรียน

2. กิจกรรมสร้างสรรค์งานหัตถกรรมจากวัสดุเหลือใช้และวัสดุธรรมชาติ : เพื่อต้องการฝึกสอนนักเรียนให้รู้จักการนำวัสดุเหลือใช้และวัสดุธรรมชาติมาประดิษฐ์สร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลาย


 

 
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ