กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
Welcome To ฐานงานประดิษฐ์จากภูมิปัญญานำพาคุณธรรม
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ครูประจำฐาน
  คุณครู นาถอนงค์  แสงวิเศษ

  คุณครู นายนิพนธ์  พุกสอน


จุดประสงค์/เป้าหมาย


1 นักเรียนนำหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียงมาช้นการทำงานนงานประดิษฐ์ต่างๆดังนี้
  1.1 การทอเสื่อกก
  1.2 การสานหมวกจากต้นกก
  1.3 การสานเปลนอนด้วยเศษผ้า
  1.4 การประดิษฐ์หุ่นยนต์บังคับมือ


2.มีความพอประมาณในการประดิษฐ์ เช่น ใช้วัสดุอุปกรณ์การประดิษฐ์อย่างพอดี ประหยัดและคุ้มค่า


3. มีเหตุผลนการประดิษฐ์ เช่น การใช้วัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  มีทักษะนการทำงานกลุ่ม


4. มีภูมิคุ้มกันนตัวที่ดี มีการวางแผนก่อนจะทำงานประดิษฐ์ ความรอบครอบ การป้องกันและแก้ไขปัญหา ในการทำงานประดิษฐ์


5. มีคุณธรรมนการทำงานประดิษฐ์ เช่น มีความขยัน ซื่อสัตว์ สามัคคี มีน้ำใจ


หลักการวิธีการดำเนินงานพอสังเขป

   1. สร้างแหล่งเรียนรู็และสื่อนวัตกรรม โดยการสร้างฐานการเรียนรู้
   2. นักเรียนฝึกคิดวิเคราะห์ และวางแผนการทำงานโดยใช้หลักปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียง
   3. สาธิตขั้นตอนการทำงาน งานประดิษฐ์ต่าง ๆ โดยถูมิปัญญาท้องถิ่น และใช้วัสดุนท้องถิ่น หาง่าย ราคาถูก และ เพิ่มมูลค่า
  4. ปฏิบัติจริงตามขั้นตอนการทำงาน
  5. คิดวิเคราะห์ สรุปผล ได้จากการเรียนรู้ 

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ