กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
Welcome To ฐานแปลรูปถนอมอาหารและสุนทรียภาพ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ครูประจำฐานกาเรียนรู้
  คุณครู อรวรรณ  บุญสนาม
  คุณครู กาญจนา  การสง่า


ฐานแปลรูปถนอมอาหารและสุนทรียภา


 วัตถุประสงค์


  1.นักเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงมาช้นการแปรรูปอาหารและกิจกรรมทางด้านนาฏศิลป์ได้แก่


  -มีความพอประมาณ เช่น การช้วัสดุอุปกรณ์นการทำงานอย่างพอดีประหยัดและคุ้มค่า
  -มีเหตุผลนการศึกษาการแปรรูปอาหารและกิจกรรมทางด้านนาฏศิลป์
  -มีภูมิคุ้มกันตัวเองที่ดีนการแปรรูปอาหารและกิจกรรมทางด้านนาฏศิลป์
  -มีความรู้การทำงานด้านการแปรรูปถนอมอาหารและกิจกรรมทางด้านนาฏศิลป์
  -เกิดอุปนิสัยพอเพียงจากการเรียนรู้หลักการวิธีการดำเนินงาน
  1.ศึกษาสภาพปัญหาตามความต้องการ
  2.จัดแผนการเรียนรู้โดยบูรณาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  3.จัดการเรียนการสอน
  4.ประเมินผล
      4.1 ด้านอุปนิสัย
      4.2 คุณลักษณะอันพึงประสงคื
      4.3 ด้านความพึงพอใจ


  5.สรุปผล และ รายงานผล


กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ