กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
WELCOME TO ฐานอาเซี่ยนเรียนรู้ความพอเพียง
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ครูประจำฐาน
  คุณครู เหมือนแพร  การฟุ้ง
  คุณครู นิพนธ์ พุกสอนจุดประสงค์/เป้าหมาย
 
 1.เพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 2.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ความรู้ของ 10 ประเทศ
 3.เพื่อให้นักเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นกิจกรรมการเรียนการสอนอาเซียนและนำประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันหลักการวิธีการดำเนินงานพอสังเขป

 1.นักเรียนทุกวัยเขาเรียนทุกวันพฤหัสบดีตามฐานการเรียนรู้
 2.ร่วมเรียนรู้และทำกิจกรรมของอาเซียนผสมผสานกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และประเมินผล นำผลมาปรับปรุ่ง

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ