กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
Welcome To ฐานเกษตรเพื่อการดำรงชีพ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ครูประจำฐานการเรียนรู้
  คุณครู สวัสดิ์  บัวอาจ
  คุณครู สมชัย  ธารเอี่ยมจุดประสงค์/เป้าหมาย
 

นักเรียนนำหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียงมาใช้ในการเกษตรเพื่อการดำดงชีพ ได้แก่
 1.มีความพอประมาณในการทำการเกษตร เช่น ใช้วัสดุอุปกรณ์ เหมาะสมกับวัย ประหยัด คุ้มค่า
 2.มีเหตุผลนการทำการเกษตรเรียนรู้ให้ได้ความรู้ประสบการหม่ๆใช้วัสดุเหลือใชให้เกิดประโยชน์
 3. มีภูคุ้มกันนตัวที่ดี เช่น มีการวางแผนก่อนกาปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ มีความรอบครอบ รอบรู้
 4. มีความรู้นการทำการเกษตรจากการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง อธิบายและสามารถปฏิบัติได้จริง
 5. ผู้เรียนมีคุณธรรม ในการทำการเกษตร เช่น ขยัน อนทน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความรับผิดชอบ


หลักการวิธีการดำเนินงานพอสังเขป

  1.สร้างแหล่งเรียนรู้
  2.วางแผนการทำงานโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  3 .ครูสาธิตขั้นตอนการทำการเกษตรให้ผูเรียนดู
  4. ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัตจริง
  5. ผู้เรียนและครูร่วมกันสรุปผล และ รายงานผล

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ