กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
Welcome To ฐานคิดแบบวิทยาศาสตร์
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ครูประจำฐาน

คุณครู วลสมน เนตวงษ์
คุณครู สุนันทา ครองยุทธ


จุดประสงค์/เป้าหมาย


1.เพื่อปลูกฝังความรัก และความสนใจในการเรียนทางวิทยาศสตร์
2.เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนหันมาสนใจการศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์
3.เพื่อส่งเสริมห้นักเรียนทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์
4.เพื่อพัฒนาทักษะในการแสดงและทำการทดลอง
5.เพื่อฝึกกระบวนการคิด
6.เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนสนใจและรักการอ่านหนังสือทางวิทยาศาสตร์หลักการวิธีการดำเนินงานพอสังเขป

นักเรียนได้ฝึกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างความรักความสนใจที่ทำการค้นคว้าทางวิทยาศสสตร์
ทุกคนมีส่วนร่วมได้ฝึกการสังเกต การคิดหาคำตอบล่วงหน้าหรือตั้งสมุมติฐานก่อนที่จะแสดงการทดลองเพื่อหาคำตอบ
ให้นักเรียนกล้าพูดกล้าคิดกล้าแสดงออกเรียนวิทยาศาสตร์อย่างมีความรู้

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ