กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
Welcome To ฐานสหกรณ์และการออม
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ครูประจำฐานการเรียนรู็

 
คุณครู พรรณี  ไชยปราบ
   คุณครู วาสนา  การวงษ์


จุดประสงค์/เป้าหมาย


1.ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะประสบการณ์ โดยวิธีปฏิบัติจริง
2.ส่งเสริมความรู้ความเข้าจการปกครองระบอบประชาธิประไตร โดยวิธีของสหกรณ์
3.ส่งเสริมฝึกฝนให้มีนำใจร่วมกัน อันก่อห้เกิดการมีน้ำใจ เสียสละสามัคคี ซื่อสัตย์ และช้วยเหลือเกื้อกูลซึงกันและกัน
4.ส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก
5.ให้การช้วยเหลือ ส่งเสริมกิจกรรม ที่เป็นสถานศึกษา จัดให้และห้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ

หลักการและวิธีการดำเนินงานตพอสังเขป

  1.การออมทรัพย์โดยการฝากหุ้น 1 หุ้น 10 บาท ไม่เกิน 50 หุ้น
  2.ให้สมชิกนำสินค้ามาจำหน่าย ห้กับสมาชิกด้วยกัน
  3. เมื่อสิ้นปีนำเงินกำไรที่ได้มาปันผล


กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ