กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
คุณธรรมจากนาข้าว
ความเป็นมา วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ความรู้เรื่องการทำนาข้าวแก่นักเรียน

2. เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญอาชีพทำนาข้าว อนุรักษ์ และสืบทอดต่อไป

เป้าหมาย

1. เป้าหมายเชิงคุณภาพ

นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร) ร้อยละ 80 มีความรู้เรื่องการทำนาข้าว

2. เป้าหมายเชิงปริมาณ

นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร) ทุกคน จำนวน 150 คน เห็นความสำคัญอาชีพทำนาข้าว อนุรักษ์ และสืบทอดต่อไป

ระยะเวลา ภาคเรียนที่ 1 ของทุกปีการศึกษา

วิธีดำเนินการ

1. สำรวจข้อมูล ความต้องการของนักเรียน

2. เสนอโครงการ ต่อผู้บริหารสถานศึกษา

3. คัดเลือกนักเรียนที่มีความประสงค์จะเป็นคณะทีมงานดำเนินการ

4. คณะทีมงานดำเนินการหาความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม

5. นำความรู้ที่ได้มาวางแผนงานตามบริบทของโรงเรียน

6. ดำเนินกิจกรรมตามที่แผนงานที่วางไว้

7. เมื่อสิ้นปีการศึกษา สรุปผล ประเด็นปัญหาและ แนวทางแก้ไข

8. จัดทำรายงานกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนมีความรู้เรื่องการทำนาข้าว

2. นักเรียนเห็นความสำคัญอาชีพทำนาข้าว ตระหนักในการอนุรักษ์ และสืบทอดต่อไป

คุณธรรมที่ได้

นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความสามัคคีร่วมมือกันทำงาน มีความขยันหมั่นเพียร

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ