กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ฐานเรียนรู้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

1 เพื่อปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ให้กับนักเรียน

2 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

3 รู้จักผิดชอบ ชั่วดี และสิ่งที่ควรหรือไม่ควรประพฤติ

เป้าหมาย

1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนช้าง จำนวน 150 คน ได้ร่วมโครงการ

2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนช้างทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

รู้จักผิดชอบ ชั่วดี สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

ระยะเวลา ตลอดปีการศึกษา

วิธีดำเนินการ

1. นำข้อมูลพฤติกรรมของนักเรียน ด้านต่างๆ แต่ละปีการศึกษา มาวิเคราะห์

2. จัดทำโครงการเสนอ ต่อผู้บริหารสถานศึกษา

3. ออกแบบกิจกรรมเพื่อดำเนินการ

4. กำหนดปฏิทินจัดกิจกรรม

5. แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินกิจกรรม

6. ดำเนินกิจกรรมตามที่แผนงานที่วางไว้

7. เมื่อสิ้นปีการศึกษา สรุปผล ประเด็นปัญหาและ แนวทางแก้ไข

8. จัดทำรายงานกิจกรรม

กิจกรรมย่อยที่นำมาขับเคลื่อน

1.การสวดมนต์ไหว้พระและฟังธรรมะในวันศุกร์

2.การทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา

3.กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม

4.กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเข้าห้องเรียน

ความสำเร็จที่เกิดจากการทำกิจกรรม

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนช้างทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เช่น

มีสัมมาคารวะ มีกิริยาสุภาพอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่

2. รู้จักผิดชอบ ชั่วดี เช่น ไม่หนีโรงเรียน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด ไม่ทะเลาะวิวาท

3. สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข รู้จักเสียสละช่วยเหลือผู้อื่น เสียสละเพื่อประโยชน์

ส่วนรวม ไม่มีพฤติกรรมเอาเปรียบผู้อื่น

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ