กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ฐานเรียนรู้ คุณธรรมจากงานอาชีพ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์

1. เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการทำงาน เทคนิคการทำงาน ความขยันอดทนต่อการทำงาน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ แก่นักเรียน

2. เพื่อให้ความรู้เรื่องการทำอาหารประเภทต่างๆ

เป้าหมาย

1. เป้าหมายเชิงคุณภาพ

นักเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรมทุกคนมีนิสัยรักการทำงาน มีเทคนิคการทำงาน มีความขยันอดทน ต่อการทำงาน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

2. เป้าหมายเชิงปริมาณ

นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร) ทุกคน จำนวน 150 คน มีความรู้เรื่องการทำอาหาร

ประเภทต่าง ๆ

ระยะเวลา ตลอดปีการศึกษา

วิธีดำเนินการ

1. สำรวจข้อมูล ความต้องการของนักเรียน

2. เสนอโครงการ ต่อผู้บริหารสถานศึกษา

3. นักเรียนดำเนินการหาความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่จะทำ

4. นำความรู้ที่ได้มาวางแผนงาน

5. ดำเนินกิจกรรมตามที่แผนงานที่วางไว้

6. เมื่อสิ้นปีการศึกษา สรุปผล ประเด็นปัญหาและ แนวทางแก้ไข

7. จัดทำรายงานกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนนิสัยรักการทำงาน เทคนิคการทำงาน ความขยันอดทนต่อการทำงาน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ แก่นักเรียน และความรู้เรื่องการทำอาหารชนิดต่างๆ

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ