กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กระบอกไม้ไผ่ประหยัดพลังงานสู่ความพอเพียง
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ผู้จัดทำ

1.เด็กหญิงนิตยา บุญมาทน ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่

2.เด็กหญิงจริยาภรณ์ ขันประกอบ ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่

3. เด็กหญิงประภัสสร จันทรประทักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่

­

อาจารย์ที่ปรึกษา

นายอัมพร ลำใย วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

­

­

­

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ