กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องดูด ดักจับยุงตาย แบบพอเพียง(Kruangdood dak jub yungtai baeb por peang)
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องดูด ดักจับยุงตาย แบบพอเพียง(Kruangdood dak jub yungtai baeb por peang)

­

จัดทำโดย

สถานที่จัดกิจกรรม โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ บริเวณที่ คอกสัตว์(วัว หรือเป็ด )ที่บ้านนักเรียน

โครงการหลัก โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

­

ผู้จัดทำ 

1. เด็กหญิงนิตยา บุญมาทน ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น

2.เด็กหญิงจริยาภรณ์ ขันประกอบ ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น

3. เด็กหญิงประภัสสร จันทรประทักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น

­

อาจารย์ที่ปรึกษา

นายอัมพร ลำใย

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

­

­

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ