กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ธูปพญาสัตบรรณไล่ยุงแบบพอเพียง
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

จัดทำโดย

ผู้จัดทำ

1. เด็กหญิงศุลีพร จุลเพชร

2. เด็กหญิงลลิตา หาญอาษา

3. เด็กหญิงลลิตา จินดามาตย์

­

อาจารย์ที่ปรึกษา

นายอัมพร ลำใย

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

­

­

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ