กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
โครงงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

­

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนกระทั่งการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

­

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.นักเรียนแต่ละเรือนนอนรวมกลุ่มกันและปรึกษากันว่าจะทำอาชีพอะไรตามวัสดุ อุปกรณ์และความสามารถที่แต่ละกลุ่มทำได้

2.แจ้งครูเรือนนอน ซึ่งเป็นที่ปรึกษาในเรื่องอาชีพแต่ละเรือนนอน

3. เริ่มดำเนินการโดยโรงเรียนมีเงินสอ.ร.ให้ยืม

­

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

1 ภาคเรียน (16 พฤษภาคม – 30 กันยายนและ 1พฤศจิกายน – 28 กุมภาพันธ์)

­

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม

ครูเห็นคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยลดพฤติกรรมการใช้จ่ายลง รู้จักประหยัด และทำอาชีพเสริมทำบัญชี รับ – จ่าย ในครัวเรือนและสอนให้นักเรียนในเรือนนอนทำด้วย

นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบกระบวนการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือ ยึดหลักเหตุผล ความพอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน และนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต

ผู้ปกครองและชุมชนมีความเข้าใจและตระหนัก เห็นคุณค่าของการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

­

เงื่อนไขความสำเร็จ

1. ผู้บริหารให้การสนับสนุนและเห็นความสำคัญในการจัดทำโครงงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. ครู นักเรียน และบุคคลากรในโรงเรียนเห็นคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

­

กิจกรรมเด่นอื่น ๆ

แหล่งเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียน เกิดขึ้นทั้งหมด 24 ศูนย์การเรียนรู้ ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนทั้งระบบ

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ