กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การเข้ารับ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เป้าหมาย:

เพื่อพัฒนาโครงการจิตอาสาของเยาวชนให้มีประสิทธิภาพและความสามารถดำเนินการใด้จริง

วัตถุประสงค์ของโครงการ:

1.เพื่อพัฒนาวิธีคิดและการว่างแผนโครงการภายใต้หลังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างพลังใจในการทำงานจิตอาสาเพื่อส่วนรวม

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ