ลูกฟ้าขาว งามอย่างไทย วินัยเป็นหนึ่ง (โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม จ.ร้อยเอ็ด)
ลูกฟ้าขาว งามอย่างไทย วินัยเป็นหนึ่ง (โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม จ.ร้อยเอ็ด)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ยิ้มไหว้ ทักทาย สายสัมพันธ์
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เนื่องจากแกนนำต้องการที่จะให้นักเรียนในโรงเรียนรู้จักการไหว้ ทักทายกัน ระหว่างเพื่อน ๆพี่ๆ น้องๆ และ เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนของเรามีการไหว้การทักทายกันตอนเช้า มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ความต้องการและความจำเป็นของโรงเรียน

วินัยเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ 3 ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 ที่โรงเรียนต้องปลูกฝังให้กับนักเรียนทุกคนเพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีวินัยในตนเอง จากการสำรวจสภาพปัจจุบันพบว่าในด้านการมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมในการไหว้ มารยาทและการใช้บริการสาธารณะในโรงเรียน 

 เป้าหมาย

ด้านปริมาณ

  ในการดำเนินงานโครงการลูกฟ้าขาว งามอย่างไทย วินัยเป็นหนึ่งมีกลุ่มกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ  ดังนี้

1 นักเรียนแกนนำในโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม จำนวน 24 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

2 ครูในโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม จำนวน 30 คน

3 ผู้จำหน่วยอาหาร(แม่ค้า) ในโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม จำนวน4 คน

4 นักการภารโรง ในโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม จำนวน 2 คน

  รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจำนวน  ...30.....คน

  ด้านคุณภาพ

1 นักเรียนโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมเป็นผู้มีวินัยในตนเอง

2 ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนเป็นผู้สนับสนุนและเสริมสร้างวินัย งามอย่างไทยให้เกิดขึ้นกับโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม

 วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1.เพื่อสร้างนักเรียนแกนนำจิตอาสาในโรงเรียน

2.เพื่อปลูกจิตสำนึกในเรื่องระเบียบวินัยของนักเรียน

  3.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในโรงเรียน

4.เพื่อสร้างอุปนิสัยในการทำความสะอาด


กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ตัวของแกนนำมีทักษะการเป็นผู้นำมากขึ้น มองเห็นการเปลี่ยนแปลงของแกนนำ

ส่วนของตัวนักเรียนในโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงมีความอ่อนน้อมถ้อมตน มีความสัมพันธ์ มิตรภาพ ทีดี

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ