โครงการ
โครงการ"สืบสานภูมิปัญญาผ้าทอทองแสนขัน" โรงเรียนทองแสนขันวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ์
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูล
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เพื่่อเก็บ ข้อมูล ภาพ เสียง มาจัดทำ สื่อวิดิทัศน์ เพื่อเผยแพร่ความรู้

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ได้ข้อมูลและเนื้อหาที่สำคัญมาทำหนังสือ วิดิทัศน์

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ