เยาวชนจิตอาสาพาน้องยิ้ม (โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม  จ.เชียงราย)
เยาวชนจิตอาสาพาน้องยิ้ม (โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม จ.เชียงราย)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรมที่ 2 ลงสำรวจพื้นที่ และ ดำเนินการประชาสัมพันธ์
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ความเป็นมา

 เมื่อหาข้อสรุปการดำเนินกิจกรรมในการดำเนินโครงการได้ลงตัวแล้ว ก็เลือกพื้นที่ในการลงสำรวจ จากนั้นวางแผนการประชาสัมพันธ์และเริ่มการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนและตามท้องถิ่นของนักเรียนแกนนำ

วัตถุประสงค์

 - เพื่อสำรวจสภาพความเป็นจริงของพื้นที่เป้าหมาย

 - เืพื่อหารายได้สบทบทุนและให้นักเรียนโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมรวมถึงคนในท้องถิ่นของนักเรียนแกนนำมีส่วนร่วมในการทำโครงการในครั้งนี้

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

 ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน เช่น จำนวนนักเรียน สถานที่ในการจัดกิจกรรม วันเวลาที่ทางโรงเรียนสามารถให้ดำเนินกิจกรรมได้ เป็นต้น และได้เห็นสภาพความเป็นจริงของโรงเรียนบ้านห้วยมะแกง จากการประชาสัมพันธ์เพื่อระดมทุน สามารถมีงบประมาณที่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ เราระดมทุนได้งบเพิ่มเติมจำนวน 1,000 บาท รวมกับงบประมาณที่มูลนิธิสยามกัมมาจล เป็นเงิน 6,000 บาท

 

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ