เยาวชนจิตอาสาพาน้องยิ้ม (โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม  จ.เชียงราย)
เยาวชนจิตอาสาพาน้องยิ้ม (โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม จ.เชียงราย)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรมที่ 3 เตรียมอุปกรณ์และออกค่าย
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ความเป็นมา

 เมื่อลงสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลพื้นที่เป้าหมายได้ครบถ้วนแล้ว ก็หาแนวทางการระดมทุนจากการประชาสัมพันธ์ เมื่อได้ตรงตามที่กำหนดไว้แล้ว ก็นำงบประมาณที่มีอยู่ทั้งหมดไปซื้ออุปกรณ์เพื่อเตรียมออกค่าย รวมถึงอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนที่เราได้วางแผนไว้ตั้งแต่ต้น

วัตถุประสงค์

 - เพื่อเตรียมอุปกรณ์ที่จะนำไปช่วยเหลือแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมะแกง

 - เพื่อเตรียมอุปกรณ์การจัดกิจกรรมตามฐาน

 - เพื่อเตรียมอุปกรณ์การจัดกิจกรรมสันทนาการ

 - ออกค่ายได้ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้

 - นักเรียนและคุณครูโรงเรียนบ้านห้วยมะแกงให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

 ได้อุปกรณ์ต่างๆครบถ้วนตามที่วางไว้ ทั้งอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และอุปกณ์การจัดทำฐานการเรียนรู้ต่างๆ มีการเลื่อนเวลาการออกค่ายการทำกิจกรรมออกไปเล็กน้อย ในตอนแรกที่เราวางแผนไว้เราจะออกจากโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมไปยังโรงเรียนบ้านห้วยมะแกงในเวลา 09.00 นาฬิกา แต่เนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้เราเลื่อนเวลาออกไปเป็นเวลา 10.00 นาฬิกา ซึ่งฝนซาลงบ้่างแล้ว 

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ