จิตอาสา
จิตอาสา "ชีวภาพ"ดับกลิ่น โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) จ.จันทบุรี
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรมที่ 3 ราดน้ำหมักชีวภาพ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

หลังจากที่การทำน้ำหมักของพวกเรากลุ่มจิตอาสาผ่านพ้นไปหลายสัปดาห์โรงเรียนของพวกเราเนื่องจากที่ว่าเป็นโรงเรียนที่มีพื้นที่ต่ำเป็นแอ่งกระทะทำให้เมื่อมีสภาพอากาศแปรปรวนจากพายุฝนทำให้โรงเรียนเรานั้นเกิดน้ำท่วมขึ้นทำให้การทำงานของพวกเรากลุ่มจิตอาสาทำงานได้อย่างล่าช้าออกไปจากกำหนดการของการเปิดถังที่จะสามารถเปิดได้หลังจากการทำน้ำหมักได้เป็นเวลา  15 วัน  แต่เมื่อการเหตุการณ์น้ำท่วมทำให้การเปิดถังของเราต้องล่าช้าออกไปอีกมากกว่า  2  สัปดาห์  และเมื่อเราเปิดถังกันเรียบร้อยในสัปดาห์ถัดไปจึงเริ่มทำการราดน้ำหมักอย่างจริงจัง   และจึงได้ความร่วมมือจากคุณป้าแม่บ้านที่ได้เข้ามาช่วยเหลือในการราดน้ำหมัก  จากกำหนดการที่พวกเราได้วางแผนไว้ในตอนแรกว่าจะราด  สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง  ในทุกๆเย็นวันศุกร์หลังเลิกเรียนเพราะว่าเป็นวันที่พวกเราเลิกเร็วกว่าวันปกติและเมื่อคุณป้าแม่บ้านเข้ามาช่วยทำให้การราดน้ำหมักของเรานั้นดำเนินไปได้มากขึ้นและสามารถสรุปผลการทำงานของพวกเราได้เร็วขึ้นเพราะว่ามีการราดน้ำหมักมากขึ้น   จึงทำให้พวกเราสามารถเห็นผลการการราดของพวกเรานั้นได้เร็วมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อลดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ของห้องน้ำให้หมดไป

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

จากการดำเนินการราดอย่างต่อเนื่องของพวกเรากลุ่มจิตอาสาชีวภาพที่ไปทำการราดน้ำหมักในทุกๆสัปดาห์  และความช่วยเหลือในตลอดการทำงานของคุณป้าทำความสะอาดทำให้การทำงานของพวกเราเป็นไปได้ด้วยดีถึงแม้จะมีปัญหาเกี่ยวกับเวลาการทำงานที่ไม่ค่อยตรงกันแต่เราก็โชคดีที่ได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มเพื่อนๆที่ได้เข้ามาช่วยในการทำโครงการจิตอาสาอย่างต่อเนื่องจึงถือได้ว่าเป็นการที่กิจกรรมการราดน้ำหมักของพวกเราสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่ายจึงทำให้การทำงานในครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีตลอดระยะเวลาการทำโครงการ

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ