จิตอาสา
จิตอาสา "ชีวภาพ"ดับกลิ่น โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) จ.จันทบุรี
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรมที่ 4 สรุปการทำงาน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ตลอดการดำเนินงานกว่า  3  เดือน   หลังจากการกลับมาจากค่าย  โครงการเยาวชนเศรษฐกิจพอเพียงในวันที่   13-16  มิถุนายนที่ผ่านมา   พวกเราได้เริ่มการดำเนินงานกันอย่างต่อเนื่องโดยการยึดหลักคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มาเป็นแนวทางหลักในการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนอย่างรอบคอบและมีเหตุผล   การพอประมาณต่อสิ่งที่พวกเรานั้นมีอยู่   การมีความรู้และการศึกษาสิ่งต่างๆรอบตัวอยู่เสมอ  และที่สำคัญที่สุดคือการดำเนินการแก้ไขปัญหาในการดำเนินการต่างๆ   โดนตลอดระยะเวลาการทำงาน   และการดำการต่างๆของพวกเรากลุ่มเยาวชนจิตอาสา     เราได้พบเจอกับปัญหามากมาย  ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น เรื่องของ น้ำท้วม   ซึ่งมีผลกระทบต่อการทำโครงการของพวกเราอย่างเด่นชัด   การจัดเวลาที่พวกเรามีไม่ค่อยตรงกันซะเป็นส่วนใหญ่   และการได้มิตรภาพในการทำงานอีกมากมายกับกลุ่มแกนนำการทำโครงการที่เข้ามาสมัครเป็นจิตอาสาทำให้โครงการของพวกเรานั้นดำเนินการมาได้จนถึงขั้นตอนการสรุปงาน   จากผลการประชุมในที่ประชุมพวกเราได้ข้อสรุปที่แน่ชัดว่า  เราควรสรุปผลการดำเนินงานจากกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนมากกว่าการที่พวกเรานั้นสรุปกันเองในไม่กี่คน  ดังนั้นพวกเราจึงได้คิดกันว่าเรานั้นจะทำออกมาในรูปแบบใดจึงจะมีความสะดวก   และดูไม่เป็นทางการมากจนเกินไปจึงได้  จัดทำแบบ   check  in   ความรู้สึก ขึ้นซึ่งเป็นการนำแนวคิดมาจากการไปเข้าค่ายของพวกเรามาปรับใช้  โดยการแจกเป็นใบเล็กๆซึ่งเหมาะกับการการแจกได้ในทุกๆที่    และมีการทำการสัมภาษณ์ความรู้สึกกับพี่ๆ  น้องๆ  ภาคในโรงเรียนเพื่อให้เราได้ข้อมูลที่หลากหลายรูปแบบ   และชัดเจนมากที่สุด

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

จากการทำงานที่ผ่านมาเราได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายที่คอยให้การสนับสนุนเสมอมาจึงทำให้โครงการของพวกเรานั้นสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี   ในบางครั้งถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายมาทำให้เราได้ฝ่าฝัน   แต่เมื่อพวกเราคิดและวางแผนร่วมกันเป็นทีม   การทำงานของพวกเราก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี   ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ  คุณครูปรารถนา    ศรีวิศาลศักดิ์   ที่คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการ  การน้อมนำหลักคิดอย่างมีเหตุผลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักคิดในการทำงาน     ขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านของเราคือ  นายรัฐศักดิ์   สันตานนท์  และนายอลงกรณ์     ช่างประดิษฐ์      ที่มาให้ความรู้ในการดำเนินการทำน้ำหมักชีวะภาพให้ได้สูตรที่เหมาะต่อการดำเนินโครงการของเรามากที่สุด    และที่ขาดไม่ได้คือมูลนิธิสยามกัมมาจล  ที่ให้โอกาสพวกเราแกนนำจิตอาสาได้เข้าไปทำการเรียนรู้การเป็นจิตอาสาที่ดี  พร้อมกับการนำหลักคิดต่างๆของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทำโครงการให้ประสบผลสำเร็จ

ณ   ปัจจุบันการทำโครงการของพวกเราได้ดำเนินการมาจนกระทั้งถึงขั้นตอนของการสรุปผลการดำเนินงานจากการทำโครงการที่พวกเราได้ทำการดำเนินการมาตลอดในหลายๆเดือน ที่ผ่านมาเราจึงทำการ  check  in   ความรู้สึก จากผู้ที่เข้ามาใช้ห้องน้ำในแต่ละวัน   เพื่อเป็นการหาข้อมูลในการสรุปผลการดำเนินงานการทำโครงการซึ่งสิ่ง  สิ่งนี้ทำให้เรานั้นได้ทราบถึงความพึงพอใจจากผู้ที่ใช้ห้องน้ำได้ว่าจากผู้ที่ที่เราได้ทำการดำเนินการสำรวจนักเรียนกว่า  1028   คน   จากนักเรียน  1500  คนภายในโรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) ซึ่งเป็นสถานที่ในการดำเนินโครงการของพวกเราเเกนนำจิตอาสาชีวะภาพดับกลิ่น  จึงได้ข้อสรุปจากแบบประเมินความพึงพอใจได้ดังนี้ว่า

-ดีมาก 506 คน (คิดเป็น49.2%) 

- ดี 313 คน (คิดเป็น30.45%) 

- พอใช้ 141 คน (คิดเป็น13.72%)

- ปรับปรุง 47 คน (คิดเป็น4.57%)

- แย่มาก 21คน (คิดเป็น2.04%)   

ซึ่งเป็นการสรุปผลการดำเนินการที่ทำใจพวกเราแกนนำจิตอาสามีความพึงพอใจเป็นอย่างมากเพราะจาการการดำเนินการ การทำโครงการที่ผ่านมาเรามีการเปรียบเทียบความรู้สึกของผู้ที่ใช้ห้องน้ำทั้งก่อนและหลังการทำโครงการจากการทำการสำรวจทั้งก่อนและหลังทำให้เราทราบถึงความเปลี่ยนแปลงจากก่อนการทำน้ำหมักและหลังจากการทำน้ำหมักได้อย่างชัดเจน

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ