โครงการ รณรงค์ เผยแพร่ วัฒนธรรมการแต่งกายชนเผ่า ด้วยวิถีชีวิตพอเพียง (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก)
โครงการ รณรงค์ เผยแพร่ วัฒนธรรมการแต่งกายชนเผ่า ด้วยวิถีชีวิตพอเพียง (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ทูตน้อยสืบค้นข้อมูล
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เป้าหมาย : สืบค้นข้อมูลจากปราชญ์ชาวบ้าน

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับชุดของชนเผ่าทั้ง 4 ชนเผ่า

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

จากกิจกรรมที่ 2 คือทูตน้อยสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับชนเผ่าทั้ง 4 ชนเผ่า คือ ม้ง มูเซอ ลีซอ เเละกระเหรี่ยง จึงได้มีการวางแผนการทำงานการเตรียมกำหนดการเเละอุปกรณ์ การประสานงานกับฝ่ายยต่างๆ เเละการกำหนดวัน เวลา กับปราชญ์ชาวบ้านเเละคิดแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นการสื่อสารกับปราชญ์ชาวบ้านเเละการวิเคราะห์ข้อมูลให้มีความชัดเจนมากที่สุดเเละจากที่ได้ไปสืบค้นข้อมูลมาก็ได้ข้อมูลตามที่ต้องการเเละเป็นการสร้างความสัพมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้านในชุมชนอีกด้วยเเละในการสืบค้นข้อมูลชนเผ่านั้นในที่ไปก็เกิดฝนตกในตลอดทั้ง 3 วันซึ่งเราก็ต้องมีการเตรียมร่างกาย ยารักษาโรค อุปกรณ์ต่างๆไปให้พร้อมเเละในการไปสัมภาษณ์นั้น เเบตเตอรี่กล้องหมดเพราะถ่ายทุกอย่างไม่มีการตั้งเป้าหมายที่ต้องการ  จากนั้นพวกเราก็ต้องกลับมาวางเเผนว่าควรถ่ายเฉพาะเเค่ฉากที่เราต้องการใช้โดยต้องกลับมาดูที่เป้าหมายให้ชัดเจนซึ่งจะทำให้ได้ภาพตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เเละงานก็สามารถเสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ