โครงการ รณรงค์ เผยแพร่ วัฒนธรรมการแต่งกายชนเผ่า ด้วยวิถีชีวิตพอเพียง (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก)
โครงการ รณรงค์ เผยแพร่ วัฒนธรรมการแต่งกายชนเผ่า ด้วยวิถีชีวิตพอเพียง (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ทูตน้อยประจำชนเผ่า
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เป้าหมาย:เด็กนักเรียนแกนนำชนเผ่าจำนวน 51 คน

วัตถุประสงค์:เพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่า รู้ประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมการแต่งกายชนเผ่า


กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

จากการทำกิจกรรมที่ 1 ทูตน้อยประจำชนเผ่า เป้าหมายคือ นักเรียนแกนนำชนเผ่าโดยมีการประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนแกนนำให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมสืบค้นข้อมูลและจากการทำกิจกรรมก็ทำให้เกิดการวางแผนการทำงาน  กระบวนการคิด เทคนิคการประชาสัมพันธ์ การโน้มน้าวใจ การคิดวางแผนในการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เสี่ยงน้อยที่สุด และในการประชาสัมพันธ์ตอนแรกนั้นประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง จึงทำให้ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งพวกเราได้กลับมาวางแผนว่าควรจะมีการประชาสัมพันธ์ในหอนอนและห้องเรียนเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงนักเรียนทุกคนสามารถสอบถาม้อมูลได้อย่างใกล้ชิด จนสุดท้ายก็ได้นักเรียนแกนนำตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้เป็นอย่างดี

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ