กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การออกร้านหนึ่งโครงงานหนึ่งอาชีพ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

       นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมหนึ่งโครงงานหนึ่งอาชีพ ได้ออกร้านหนึ่งโครงงานหนึ่งอาชีพ ณ ลานกิจกรรมฐานการเรียนรู้โครงงานอาชีพฯ 
วัตถุประสงค์

    1.  เพื่อฝึกทักษะในการประกอบอาชีพ

    2.  เพื่อฝึกทักษะการนำเสนอเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการประเมิน

 

เป้าหมาย

   1.  นักเรียนได้ฝึกทักษะในการประกอบอาชีพ  และเตรียมพร้อมสำหรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

­

 

ขอบเขต

   นักเรียนที่ร่วมโครงงานหนึ่งโครงงานหนึ่งอาชีพ  โรงเรียนรัษฎา

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

นักเรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพและการนำเสนอ

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ