กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ฐานการเรียนรู้อาเซียนศึกษา
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

โรงเรียนพยายามส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเซียซึ่งเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยแหล่งทรัพยากร แหล่งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยอดีตที่ผ่านมา การศึกษาไทยถูกโน้มน้าวให้หลงผิดติดอยู่กับวัฒนธรรมทางการศึกษาของยุโรปและ อเมริกา โดยลืมชาติภูมิ ความดี ความเก่งของบรรพชนในอดีตในเอเซียและในกลุ่มอาเซียน เพื่อให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการรวมพลังใหม่ของเยาวชนในเอเซียและอาเซียน จึงสร้างฐานแห่งการเรียนรู้เรื่อง Asian Study ในรูปแบบของการใช้สื่อ อินเทอร์เน็ต คู่มือ หนังสือต่างๆ ส่งเสริมครู และบุคลากรมีความร่วมมือมากขึ้นในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้สนใจมีข้อมูลด้านแผนที่ อาชีพ ภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศและจุดเด่นของประเทศ โดยพยายามสอดแทรกไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยเริ่มจากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อน 4 มิติ ในการบูรณาการการเรียนรู้ด้วย Asian Study

 

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ