กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ฐานเกษตรทฤษฎีใหม่เดินตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนเห็นช่องทางในการประกอบสัมมาอาชีพซึ่งอาจเลือกกิจกรรมใดกิจกรรม หนึ่งหรือหลายกิจกรรมเพื่อประยุกต์ใช้ในครัวเรือนหรือส่งผลต่อการพัฒนาชุมชน โดยใช้พื้นที่ประมาณ 50 ไร่ มีทั้งแหล่งน้ำ แหล่งเพาะปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ผสมผสาน โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อน 4 มิติ ในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่เดินตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ