กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ร้านพอเพียง
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

นำผลผลิตจากแปลงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง มาแปรรูปในรูปแบบของอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อใช้เป็นอาหารกลางวันและจำหน่ายหารายได้ระหว่างเรียน เครื่องดื่มสมุนไพร เช่น น้ำดอกอัญชัน น้ำตะไคร้ เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรค รวมทั้งศึกษาพืชสมุนไพรที่เป็นยา โดยคำแนะนำของแพทย์แผนไทยหรือผู้รู้อันเป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถนำส่วนต่างๆ ของสมุนไพรที่ไม่เป็นพิษมาแปรรูปเป็นเครื่องดื่ม เพื่อเสนอเป็นทางเลือกให้แก่ครูบุคลากร และนักเรียนในราคาย่อมเยา โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อน 4 มิติ ในการแปรรูปจากผลิตผลเกษตร

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ