กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ห้องสมุด
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นหนทางแห่งความสำเร็จของการศึกษาในวิชาต่างๆ ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน สร้างนิสัยรักการอ่าน ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์โดยศึกษาจากสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ ตลอดจนศึกษาแหล่งเรียนรู้ไร้พรมแดน e-Library จากคอมพิวเตอร์ เรียนรู้ด้วยการใช้อินเทอร์เน็ต หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และอีเลิร์นนิ่ง โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อน 4 มิติ ในการสร้างนิสัยรักการอ่านจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สามารถนำไปใช้ชีวิตประจำวันได้

 

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ