กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ฐานธนาคารขยะ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

­

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

 • ผู้เรียนรู้จักการรีไซเคิลเกิดจินตนาการจากการสร้างสรรค์ผลงาน
 • ผู้เรียนได้รับความสนุกสนานและมีความคิดสร้างสรรค์
 • ผู้เรียนเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เรียนมีความตระหนักในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ผู้เรียนรู้จักวิธีการช่วยลดภาวะโลกร้อน
 • ผู้เรียนรู้คุณค่าของขยะและรู้จักการรีไซเคิลขยะเพื่อใช้ประโยชน์

­

วิธีทำการรีไซเคิลกระดาษ

 1. ฉีกกระดาษเป็นชิ้นเล็กๆ ประมาณ 4 กิโลกรัม
 2. แช่น้ำทิ้งไว้1 คืน
 3. นำมาปั่นผสมกาว 1 กิโลกรัม
 4. นำกระดาษที่ปั่นละเอียดใส่ในกระบะที่มีน้ำ
 5. นำตระแกรงมาร่อนกระดาษแล้วนำไปตาก
 6. สาดหรือพ่นสีตามจินตนาการ
 7. รอจนแห้งจะได้กระดาษที่มีสีงดงามตามจินตนาการ
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ