กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

­

การปลูกพืชไม่ใช้ดินเป็นวิธีการที่เหมาะสำหรับพื้นที่ ๆ มีปัญหาในด้านสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม เช่น สภาพอากาศ ดิน น้ำ แรงงาน และการสะสมของโรคในดินเป็นต้น ซึ่งสภาพดินบางแห่งอาจไม่เหมาะสมสมในการผลิต เช่น ดินลูกรัง ดินเปรี้ยว ดินเค็ม เพื่อเป็นการใช้ปัจจัยในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น น้ำ ปุ๋ย ตลอดจนเพื่อป้องกันการสมสมของโรคในดิน ลดปัญหาเรื่องแรงงานในการพรวนดินและกำจัดวัชพืช เพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพต่อพื้นที่ การปลูกพืชไม่ใช้ดิน จะให้ผักสดที่มีคุณภาพสูง เนื่องจากได้รับน้ำแสะสารอาหารอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ ทำให้ปริมาณเส้นใยต่ำ สามารถวางแผนการผลิต การเก็บเกี่ยวและการตลาดได้ค่อนข้างแน่นอน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ