กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ธนาคารขยะรีไซเคิล
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

­

­

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก เล็งเห็นความสำคัญของการนำทรัพยากรจากขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีการรีไซเคิล จึงได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลขึ้นโดยเน้นให้ทุกๆ ฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกๆ ขั้นตอน ส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถสร้างความรู้ด้วยตัวเอง อันจะทำให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญ และมีจิตสำนึกในการร่วมมือ รักษาความสะอาด รักษาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจในการกำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกวิธี ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ