กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
พืชเศรษฐกิจ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

­

การจัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพ หารายได้ระหว่างเรียน โดยกำหนดให้นักเรียนทุกคนกิจกรรมวิชาชีพในรูปของ บริษัท, สหกรณ์, กิจกรรม สอร. นอกจากนั้นนักเรียนยังสามารถใช้เวลาว่างในการ เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืช ทำขนม สิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ ส่งขายให้กับโรงอาหาร สหกรณ์โรงเรียน และจัดจำหน่ายสู่ชุมชน เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง

­

โรงเรียนได้จัดบริการสุขภาพอนามัยทั้งด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษา มีเรือนพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพ ให้บริการรักษาเบื้องต้น จัดทำประกันคุณภาพให้กับนักเรียนทุกคน ในด้านการส่งเสริมคุณภาพ โรงเรียนได้จัดอาหารครบตามหลักโภชนาการ 3 มื้อ อย่างไรก็ตามภาวะโภชนาการสำหรับนักเรียนชาวเขาจำเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่ ส่งเสริมเพื่อให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบรูณ์ การปลูกพืชเศรษฐกิจเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งฝึกประสบการณ์เรียนรู้ด้วยการทำงาน ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง โดยกู้ยืมเงินทุนจากโรงเรียนในลักษณะบริษัทจำลอง นำผลผลิตส่งขายให้กับโครงการอาหารกลางวันและจำหน่ายให้แก่ชุมชนใกล้เคียงในราคาประหยัด

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ