กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
หอนอนพอเพียง
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

­

­

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากเป็นโรงเรียนประเภทประจำกินนอน มีเป้าหมายในการจัดบริการการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา 10 ประเภท ดังนั้น หน้าที่สำคัญของโรงเรียนคือ การจัดที่อยู่อาศัยโดยการจัดโรงเรียนให้เหมือนบ้านครูอาอาจารย์เสมือนพ่อแม่และนักเรียนเป็นเหมือนพี่น้องกัน แต่เนื่องจากนักเรียนในแต่ละหอนอนมีความหลากหลายของชนเผ่าความแตกต่างของครอบครัวและท้องถิ่นที่ต่างกันนอกจากนี้ยังมีอายุและวัยที่แตกต่างกัน ดังนั้นการอยู่ร่วมกันในหอนอนจะต้องมีแกนนำหลักที่ทำให้การอยู่ร่วมกันในหอนอนมีความสุขโดยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกัน โดยจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้หอนอนพอเพียง

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ