กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
โครงงานกระดาษน้อยด้อยราคา สร้างคุณค่า
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

หลักการและเหตุผล

             ใน ปัจจุบันทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่รู้จัก กันอย่างแพร่หลาย  ซึ่งทฤษฎีความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกันในตัวต่อผลกระทบที่เกิดจาก  การเปลี่ยนแปลงต่างๆ  และต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ 


              เยาวชนกลุ่ม แกนนำจิตอาสากุนนทีสร้างสุข  รุ่นที่  3  จึงมีแนวคิดในการนำทฤษฎีนี้มาปรับใช้ในการทำโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวด ล้อม  โดยการรับบริจาควัสดุอุปกรณ์และกระดาษที่เหลือจากการใช้งานมาประยุกต์  ปรับปรุง  และสร้างสรรค์  ให้สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  แทนที่จะนำเศษกระดาษหรือเศษวัสดุไปทิ้งทำให้เกิดขยะ หรือมลพิษกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจนส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน  เช่น กล่องใส่อุปกรณ์อเนกประสงค์  และกล่องใส่เอกสาร เป็นต้น


               เยาวชน จิตอาสากุนนทีสร้างสุข  รุ่นที่ 3 ซึ่งเป็นคณะผู้จัดทำโครงงานนี้ มุ่งหวังช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ไม่มากก็น้อย  สิ่งที่สำคัญยิ่งคือ การสร้างความตระหนักให้ทุกคนมีจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยใช้หลักความพอเพียงใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  ฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการทำงานร่วมกัน  รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนใน โรงเรียนและชุมชนวัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าใจถึงหลักการพอเพียง  รู้จักประหยัด  รู้จักใช้เท่าที่จำเป็นและนำสิ่งที่เหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์อย่างสร้าง สรรค์  เช่น  สมุดจดบันทึก  สมุดวาดรูป  เป็นต้น
2.  เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการเล็งเห็นถึงประโยชน์การนำของเหลือใช้มาปรับเปลี่ยนให้เป็นสิ่งใหม่ที่มีคุณค่า
3.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักการเก็บออมกระดาษ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้แล้ว  เปลี่ยนเป็นต้นทุนการดำเนินงานเพื่อสังคม หรือการสร้างงานเพื่อนำมาซึ่งผลกำไรในอนาคต
4.  เพื่อให้นักเรียนแกนนำจิตอาสากุนนทีสร้างสุขสามารถเป็นผู้นำในการสื่อสาร  การรณรงค์  ขยายผลโครงงานตามรอยเท้าพ่อสานต่อความพอเพียงจากระดับกลุ่ม  สู่ระดับห้องเรียน โรงเรียน และชุมชนต่อไป


กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน
กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                                                                                                                                       
นักเรียนโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม  จำนวน  100  คนกิจกรรมหลักในโครงงาน
กิจกรรมที่  1         Tricky  Paper           :         กระดาษแปลงกาย  ความคิดดีจากพี่สู่น้อง
กิจกรรมที่  2         Wonderful  paper     :  กระดาษมหัศจรรย์  สร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อสังคม
กิจกรรมที่  3    Paper Bank              :  ธนาคารกระดาษรีไซเคิล ความพอเพียงเพื่ออนาคตวิธีดำเนินการกิจกรรมที่  1 - 3
1.  วางแผนการทำงานและออกแบบ กิจกรรม   
2.  แบ่งหน้าที่สมาชิกในกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบ                                                                                                      
3.  จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรม
4.  ประชาสัมพันธ์เพื่อรับบริจาคกระดาษ  / วัสดุเหลือใช้
5.  คัดแยกประเภทของวัสดุ– อุปกรณ์ที่รับบริจาค 
6.  เริ่มดำเนินกิจกรรม  
7.  ประเมินผลการทำกิจกรรมผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึกที่ดีรู้จักประหยัด ในการใช้สิ่งของ/ วัสดุอุปกรณ์/  ทรัพยากรต่างๆ ด้วยหลักความพอเพียง
2.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม และรู้จักคุณค่าของการนำวัสดุที่เหลือใช้มาปรับเปลี่ยนหรือสร้างสรรค์ใหม่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดลักษณะโครงงาน
โครง งานตามรอยเท้าพ่อสานต่อความพอเพียง เป็นโครงงานขยายผลในรูปแบบของกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนจิตอาสาในสถานศึกษา  รุ่นที่ 3 ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา โดยการสนับสนุนของมูลนิธิสยามกัมมาจลเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชน 

 


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ