กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
โครงงานระเบียงสีเขียว ปอดสีขาว
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

จัดทำโดย

นำเสนอโดย  โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์


วัตถุประสงค์
1.  ทำให้อาคารเรียนร่มรื่น  น่าอยู่  น่าเรียน
2.  ฝึกนักเรียนให้มีความรับผิดชอบ
3.  เพื่อให้โรงเรียนมีทัศนียภาพที่สวยงาม
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

วิธีการดำเนินงาน
1.  ประชุมปรึกษาในการทำงานโครงงาน
2.  ร่วมกันขอบริจาคเงินทั้งในและนอกโรงเรียน
3.  จัดซื้อต้นไม้และอุปกรณ์ในการปลูก
4.  ประชาสัมพันธ์โครงงาน  และขอความร่วมมือในการดูแลรักษาต้นไม้ประจำห้อง
5.  หมั่นตรวจต้นไม้ว่าอยู่ในสภาพที่ดีหรือไม่ 
6.  จัดการประกวดต้นไม้และมอบรางวัล


ผลคาดว่าจะได้รับ 
1.  ห้องเรียนร่มรื่น  น่าอยู่  น่าเรียน
2.  นักเรียนมีความรับผิดชอบและมีจิตอาสาในการดูแลต้นไม้
3.  โรงเรียนมีทัศนียภาพที่สวยงาม


กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา  ชั้น ม.1-3  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์


อุปสรรคในการทำงาน
1.  เรื่องงบประมาณในการจัดซื้อต้นไม้
2.  ความร่วมมือในการดูแลต้นไม้ยังเป็นหน้าที่หลักของกลุ่มแกนนำอยู่


การแก้ไขปัญหา
ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ