กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
โครงงานเครือข่ายคนทำดี ปี 2
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

จัดทำโดย

นำเสนอโดย โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน


หลักการและเหตุผล
ใน สังคมปัจจุบัน เด็กในชุมชนอาจมีปัญหาทางครอบครัวแล้วเก็บไว้ในใจคนเดียว ไม่กล้าบอกใครเพราะเด็กมีแต่ความหวาดกลัวที่ต้องเห็นสิ่งที่รุนแรงในครอบ ครัว เช่น การทะเลาะของพ่อแม่  จนบางครั้งต้องมาลงกับเด็กที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลย บางครอบครัวไม่ใส่ใจลูกหลาน จึงทำให้เด็กขาดความอบอุ่น และอาจทำให้เด็กบางคนหลงไปในทางที่ผิดทำสิ่งที่ไม่ดีต่างๆ เช่น ติดเกมส์  มั่วสุมและเสพสารเสพติด  ทำให้เด็กไม่มีอนาคต


วัตถุประสงค์
1.  การพัฒนาทางด้านอารมณ์ของเด็กๆ  ให้มีอารมณ์ที่ร่าเริงแจ่มใส
2.  ส่งเสริมให้เด็กๆ มาทำกิจกรรม มากกว่าที่จะเข้าร้านเกม หรือทำสิ่งที่ไม่สมควรทำ

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

กลุ่มเป้าหมาย
เด็กในชุมชน  และเด็กนักเรียนในโรงเรียน


วิธีดำเนินการ
1. ขั้นเตรียมการ
  - ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน


2. ขั้นดำเนินการ
  - แบ่งคณะกรรมการลงปฏิบัติหน้าที่


ระยะเวลาดำเนินการ
1 พฤศจิกายน - 30 มีนาคม พ.ศ. 2554  (ตลอดปีการศึกษา)


ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  เด็กๆ ได้รับความสุข ความสนุก อาจเป็นเวลาสั้น แต่จะสามารถทำให้เด็กลืมเรื่องที่เลวร้ายในครอบครัวได้ และเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆ ในวันข้างหน้า  เด็กๆ จะได้หันกลับมาทำกิจกรรมเพื่อสังคมและคนอื่นๆ ได้ต่อไป


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ