กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
โครงงานสถานีจิตอาสาออนไลน์
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

จัดทำโดย

นำเสนอโดย  โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ


ที่มา

เป็น โครงการที่ส่งเสริมค่านิยม “จิตอาสา” และเป็นศูนย์กลางด้านกิจกรรมจิตอาสาภายในโรงเรียนศรีอยุธยา โดยมีรูปแบบการนำเสนอ เช่น วิดีโอ ที่จะออนแอร์บนเว็บไซต์ อาทิ  Youtube   และ Deksri.co.cc  ซึ่งเป็น free server และคาดว่า จะมีการเผยแพร่ทางวิทยุในเร็วๆ นี้อีกด้วย


วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย
ส่ง เสริมจิตอาสา ความดีในโรงเรียนศรีอยุธยา เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสาร ด้วยการใช้ประโยชน์จากสื่ออิเลคโทรนิกส์ ทั้งเวบไซต์ การตัดต่อภาพยนต์  ถือเป็นการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์


ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น
ต่อตนเอง   ช่วยพัฒนาศักยภาพตนเอง ฝึกฝนการทำงานเป็นทีม
ต่อผู้อื่น  ได้ รับค่านิยมจิตอาสาที่ได้ถ่ายทอดออกไป ทำให้มาสนใจจิตอาสา และเป็นการเผยแพร่ข่าวสารความดี เป็นการปลุกกระแสความดีในโรงเรียนศรีอยุธยาและผู้สนใจทั่วไป


กิจกรรมที่ผ่านมา
- นำข้อมูลข่าวสารจากกลุ่มสาระต่างๆ ที่ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสามานำเสนอ เช่น กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ที่ได้เดินทางไปจังหวัดนครนายก เพื่อออกค่ายจิตอาสาสัญจร
- สัมภาษณ์นักเรียน และแขกรับเชิญ เพื่อถ่ายทอดออกสื่อ ว่าจิตอาสาในนิยามของเขาคืออะไร
- ใช้เพลงเป็นสื่อ สร้างความบันเทิงในการเรียนรู้และให้จดจำในเรื่องที่ยาก เช่น มาตราวัดในวิชาฟิสิกส์


ที่จะทำต่อไป
-  ประชาสัมพันธ์โครงการ ในฐานะโครงการต้นแบบ ที่เป็นศูนย์กลางด้านจิตอาสาภายในโรงเรียนทั้งหมด และเป็นแกนนำหลักในการขับเคลื่อนจิตอาสาต่อไป
-  มีแผนในการก้าวสู่ยุคใหม่ของจิตอาสาโรงเรียนศรีอยุธยา  โดยการจับมือกับเครือข่ายที่แข็งแรง อาทิ  คณะกรรมการนักเรียนและสภานักเรียน เพื่อร่วมกันส่งเสริมจิตอาสาในโรงเรียน


กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ