กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
โครงงานคลองสวยน้ำใส ด้วยน้ำใจชาว
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

จัดทำโดย

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์


11/8/55

หลักการและเหตุผล


ใน ปัจจุบันคลองภาษีเจริญของเรา ต้องประสบกับภาวะน้ำเน่าเสียมีขยะมากมายและน้ำขาดออกซิเจน จึงทำให้สิ่งมีชีวิตในคลองตาย และส่งผลให้น้ำเน่าเสียเพิ่มขึ้น การบำบัดน้ำและรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณคลองภาษีเจริญ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะคลองแห่งนี้จะอยู่คู่กับวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน โดยมีการปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้เกี่ยวกับโครงงาน เพื่อช่วยอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรน้ำอย่างต่อเนื่อง

โครง งานคลองสวยน้ำใน ด้วยน้ำใจชาว อ.ส. เป็นโครงงานที่ต้องการให้นักเรียน ได้พัฒนาและใช้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ จากประสบการณ์ตรงและยังลงมือทำงานร่วมกัน ภายใต้การบริหารจัดการของนักเรียนแกนนำ และนำไปสู่การขยายและสร้างเครือข่ายในระดับโรงเรียน ในการนี้นักเรียนยังได้รับการปลูกจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบในโครงงาน เพื่อนำไปสู่การจัดการน้ำอย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์
-  เพื่อให้สมาชิกในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของน้ำ
-  เพื่อให้สมาชิกในชุมชนมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการใช้น้ำ
-  เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้น้ำในโรงเรียน
-  สมาชิกสามารถนำน้ำจุลินทรีย์ไปใช้และเผยแพร่ได้อย่างถูกต้องตามสภาวะแวดล้อม
-  เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ เป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือสังคม ชุมชน และทรัพยากรน้ำในชุมชน
-  สามารถนำไปเผยแพร่ และชักชวนให้คนในชุมชนช่วยกันอนุรักษ์น้ำ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน


กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

เป้าหมาย
1.1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ
        -  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
        -  สมาชิกในชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์และคลองภาษีเจริญ


1.2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ
       -  สมาชิกในชุมชนสามารถนำน้ำในคลองกลับมาใช้ได้อีก
       -  น้ำจะมีความสะอาดอย่างยั่งยืน
       -  สมาชิกในชุมชนเข้าใจ และเห็นความสำคัญของน้ำ และช่วยกันอนุรักษ์น้ำ
       -  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีและมีคุณภาพ


ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. วางแผนและประชุมคณะทำงาน
2. สำรวจและตรวจสอบสภาพของน้ำ คือ ค่า ph ของน้ำ ความกว้าง ความยาวของคลอง ปริมาณและชนิดของขยะในคลอง ปริมาณและชนิดของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในคลองภาษีเจริญ
3. แบ่งความยาวของคลองเป็น 3 ส่วน และแบ่งสมาชิกรับผิดชอบ
4. เดินรณรงค์ และเชิญชวนให้คนที่อาศัยอยู่ริมคลองงดทิ้งขยะลงในคลอง และอนุรักษ์น้ำในคลองให้สะอาดตลอดเวลา
5. สมาชิกที่รับผิดชอบในแต่ละกลุ่ม ดูแลบริเวณที่รับผิดชอบของตน พร้อมทั้งให้ความรู้ คำปรึกษาแก่คนที่อาศัยอยู่ในชุมชน
      - ทำแผ่นพับแจกคนในชุมชน
      - รณรงค์ประกาศให้คนในชุมชนรับทราบ


6. ติดตามผลการปฏิบัติงานของกลุ่มที่รับผิดชอบ
      - แต่ละกลุ่มนำข้อมูลมาสรุปผลในวันที่ 16 และวันที่ 31 หรือวันที่ 1 ของทุกเดือน เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ


7. สรุปและประเมินผล


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
-  สมาชิกในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของน้ำในชุมชน
-  สมาชิกในชุมชนมีจิตสำนึก และมีความรับผิดชอบในโครงงาน
-  สมาชิกเป็นกำลังสำคัญในชุมชน
-  สมาชิกและคนในชุมชน รู้จักวิธีการอนุรักษ์น้ำ และร่วมมือกันอนุรักษ์น้ำ เพื่อมีใช้ตลอดทั้งปี และอย่างยั่งยืนต่อไป
-  คลองภาษีเจริญเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำและปริมาณเพิ่มขึ้น'


การปฏิบัติงานที่ผ่านมา
-  เริ่มศึกษาจากปัญหาที่แท้จริงก่อน สำรวจดูว่าพื้นที่ เป็นอย่างไร
-  ทำแผ่นพับ บอกวิธีการแก้ ปัญหา ขอความร่วมมือจาก คนในชุมชน
-  ประสานงานกับกลุ่ม EM เพื่อที่จะเตรียม น้ำ EM ไปแจกให้กับคนในชุมชนลงเรือครั้งแรก
-  การลงเรือครั้งแรก ยังไม่มีน้ำ EM ไป เป็นการลงไปตักขยะ และสร้างความเข้าใจกับคนในชุมชน
-  ลงเรือเก็บขยะไปด้วย หลังจากที่ประชาสัมพันธ์ ให้รู้คุณ และเห็นโทษของการไม่ดูแลรักษาแม่น้ำลำคลอง รวมถึงรับฟังชาวบ้าน เพื่อที่จะส่งต่อและให้คนในชุมชน เป็นกระบอกเสียงส่งต่อให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ลงเรือครั้งที่ 2
- การลงเรือครั้งที่ 2  เพื่อเก็บขยะในคลองอย่างเคย แต่ครั้งนี้ มีน้ำ EM ไปเทลงในคลอง เพื่อฟื้นฟูสภาพน้ำ และยังมีน้ำ EM และคู่มือ ไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านอีกด้วย


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ