กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
โครงงาน Save Energy
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

 จัดทำโดย 

 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์


หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน นี้ วิกฤตการณ์ด้านพลังงานกำลังเป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกกำลังหวั่นวิตก หากเราไม่ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ก็อาจมีผลให้มนุษย์ในอนาคตอันใกล้นี้ไม่มีพลังงานใช้กันอีกต่อไป กลุ่มของข้าพเจ้าจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการประหยัดไฟฟ้า และได้จัดทำโครงงานเพื่อรณรงค์ในเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ได้ทำโครง งานนี้ขึ้นมาเพราะว่า เห็นปัญหาวิธีการใช้พลังงานของเพื่อนๆ พี่ๆ แนะน้องๆในโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ที่มีการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง ใช้แบบผิดวิธี และไม่ช่วยกัน รักษ์พลังงาน จึงเกิดความคิดที่จะทำโครงงานนี้ขึ้นมา เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีให้นักเรียนในโรงเรียนของเรา เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของ พลังงาน รู้จักการประหยัดพลังงาน โดยเริ่มจากตัวเราเอง และทำให้ติดเป็นนิสัยที่ดี ในการประหยัดพลังงาน และทำให้เห็นถึงประโยชน์ของการช่วยกันประหยัดพลังงาน และสามารถนำไปใช้ที่บ้านของเราเองได้ด้วย


วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนในโรงเรียนและประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนและประชาชนทั่วไปมีความรู้อย่างถูกต้อง เกี่ยวกับวิธีการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเบื้องต้น 
3. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนของเรา และประชาชนทั่วไป มีพฤติกรรมประหยัดพลังงานไฟฟ้า
วิธีการดำเนินงาน
-  สำรวจการใช้ไฟฟ้าในโรงเรียน และการเพิ่มจำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าในโรงเรียน ว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่
-  ทำป้ายประกาศติดตามเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ
- ปรับอุณหภูมิห้องเรียนปรับอากาศเป็น 25 องศา และไม่ให้ปรับเพิ่มหรือลดอีก
-  มาตรการเปิดเครื่องปรับอากาศ หลังจากคาบเรียนคาบแรก และงดใช้เครื่องปรับอากาศหลังจาก 16.00 น. ปิดไฟฟ้าในที่ที่ไม่จำเป็น ไม่เปิดทิ้งเอาไว้กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
คาด ว่าทุกคนในโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการทำกิจกรรม จะมีจิตสำนึกเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ดีขึ้น และมีพฤติกรรมประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ


สรุปผลโครงงาน
- สร้างจิตสำนึกให้นักเรียนตระหนักถึงการใช้ไฟฟ้าอย่างสิ้นเปลือง และลดการใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำลง ผลคือ ค่าใช้ไฟฟ้าลดลงไปประมาน 20-25 % เนื่องจากมีการเพิ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ได้ผลที่น่าพอใจ ที่สามารถลดค่าใช้ไฟฟ้า และปลูกฝังให้นักเรียนใช้ไฟฟ้าอย่างเห็นคุณค่า


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ