กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
โครงงานสร้างจิตสำนึก ร่วมกัน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

จัดทำโดย

นำเสนอโดย  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยที่มา

เนื่องจากคลองข้างๆ โรงเรียน ซึ่งเป็นคลองที่อยู่คู่โรงเรียนมานาน มีสภาพเน่าเสีย และส่งกลิ่นเหม็นรบกวนเวลานักเรียนเรียน


วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย
1. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ผู้คนที่อยู่รอบๆ บริเวณคลอง  รวมทั้งนักเรียนตระหนักถึง การดูแลรักษาลำคลอง
2.  เพื่อปรับสภาพน้ำในคลองให้ดีขึ้น


กลุ่มเป้าหมาย/ พื้นที่เป้าหมาย
1. สมาชิกในชมรมจิตอาสา
2. เพื่อนๆ ในโรงเรียน
3.  คนในชุมชน และรอบๆ บริเวณโรงเรียน/ บริเวณคลอง


กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

วิธีการดำเนินโครงการ
1. ศึกษาหาข้อมูลพื้นที่ และสาเหตุที่ทำให้น้ำเสีย โดยพูดคุยกับแกนนำชุมชน เช่น ศึกษาความเป็นมาของคลองว่ามีต้นตอมาจากไหน  มีหน่วยงานอะไรเข้ามาดูแลบ้าง เป็นต้น
2. ศึกษาวิธีแก้ไข
3. ทำแผ่นผับ รณรงค์การดูแลรักษาน้ำ แจกจ่ายในชุมชน
4. วางแผนวันเวลาที่จะไปลงพื้นที่ทำกิจกรรม
5. ลงมือปฏิบัติ


ประโยชน์ที่ได้
1. รู้สภาพแวดล้อม ได้พูดคุยกับชาวบ้านในชุมชน ทำให้รู้สาเหตุของปัญหา ได้แลกเปลี่ยนกัน ทำให้คิดว่า บางทีชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร
2. ฟื้นฟูลำคลองด้วยการรณรงค์ 
3. ได้ความสามัคคี รู้จักเพื่อนต่างห้อง


ปัญหาอุปสรรค
- เนื่องจากเพื่อนที่เข้าร่วมกิจกรรม เรียนคนละสาย ทำให้เวลาว่างของนักเรียนไม่ตรงกันที่จะลงไปทำกิจกรรมพร้อมๆ กัน  ประกอบกับที่โรงเรียนมีกิจกรรมค่อนข้างมาก  ทำให้ต้องปรับเรื่องเวลาทำกิจกรรม


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ