กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
โครงงานจุดเปลี่ยน (จิตอาสาต้านภัยยา)
ความเป็นมา วัตถุประสงค์
นำเสนอโดย  โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้นักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยสารเสพติดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก
2.  เพื่อเผยแพร่ความรู้ และสร้างความตระหนักเรื่อง โทษ และพิษภัยของสารเสพติดในโรงเรียนและชุมชน
3.  เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปเผยแพร่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกแก่ผู้อื่น ครอบครัว และชุมชน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

วิธีดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 1  สำรวจข้อมูลปัญหาด้านสารเสพติดเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาทั้งภายในโรงเรียนและชุมชน
ขั้นตอนที่ 2  วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และจัดลำดับปัญหาตามความสำคัญจำเป็นและเร่งด่วนจากมากไปหาน้อย 

              ขั้นตอนที่ วางแผน  ออกแบบกิจกรรมจุดเปลี่ยน (จิตอาสาต้านภัยยาเสพติด)  จัดทำแนวปฏิบัติและปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรม

ขั้นตอนที่ ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนที่วางไว้
1. เผยแพร่ความรู้ด้านพิษภัยจากการใช้ยาเสพติดบริเวณสวนหย่อมหน้าห้องน้ำห้องส้วมชาย-หญิง
2. บูรณาการกิจกรรมจิตอาสาด้วยการจัดแสดงละครสะท้านปัญหายาเสพติดโดยชมรม SL.PLAY และให้ความรู้โดยชมรม”จุดเปลี่ยน…  จิตอาสาต้านภัยยาเสพติด”             ขั้นตอนที่ แลก เปลี่ยนเรียนรู้หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติกิจกรรม เพื่อถอดบทเรียนและสะท้อนในประเด็นดังนี้  คือ  ผลที่เกิดกับผู้ปฎิบัติกิจกรรม และผลที่เกิดแก่สังคม ภายหลังจากการปฏิบัติกิจกรรม จากนั้นนำไปสรุป  รายงาน และเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติกิจกรรม


การติดตามประเมินผล
1.  การเข้าร่วมกิจกรรม
2.  การสังเกต
3.  จากการถอดบทเรียน (AAR)


สิ่งที่ได้รับ/ การเปลี่ยนแปลง
•  การเรียนรู้และเปลี่ยนแปลง  ยิ่งให้….ยิ่งได้รับ
-  กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมและงานอาสาสมัคร ช่วยสร้างภูมิปัญญาและภูมิคุ้มกันให้กับชีวิต
-  มีความสุขที่ได้ทำประโยชน์ให้สังคม และเป็นจุดเปลี่ยนทัศนคติเชิงบวกให้แก่เด็กและเยาวชน

•  เชื่อมโยงพื้นที่เรียนรู้ 
การทำความดีต้องมีเพื่อนร่วมทาง  การทำกิจกรรมโดดเดี่ยวเพียงลำพัง หรือต่างกลุ่มต่างทำอาจไม่สำเร็จเท่าที่ควร  โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยจึงมีการทำงานเป็นเครือข่ายจิตอาสา  เชื่อมโยงกลุ่มจิตอาสาในโรงเรียนเช่น กิจกรรมจุดเปลี่ยน  กลุ่มละครสะท้อนจิตอาสา (SL . PLAY)  ชมรม “คุยเปิดใจ รักปลอดภัย” รณรงค์ด้านภัยเอดส์ และกลุ่มอื่นๆ ที่ทำงานอาสาสมัครเพื่อสังคม ให้มาบูรณาการทำงานร่วมกัน"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ