กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
โครงงาน Doo Dee Recycle
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

นำเสนอโดย  โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร


หลักการและเหตุผล
เนื่อง จากสภาพสังคมในปัจจุบันเป็นยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี  ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ต่างๆ  ขึ้นมากมาย  มีการใช้ทรัพยากรในการผลิตเป็นจำนวนมากเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของคน ในสังคม  ผลิตภัณฑ์บางอย่างถูกใช้อย่างคุ้มค่า  บางอย่างใช้กันอย่างฟุ่มเฟือย  โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกนำมาใช้อย่างสิ้นเปลืองและไร้ค่า  ก่อให้เกิดขยะและของเหลือใช้เป็นจำนวนมาก โดยของเหลือใช้หรือขยะบางชนิดเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดมลภาวะทาง สิ่งแวดล้อมได้
ดัง นั้นทางโครงการเด็กประสานมิตรกับจิตอาสาจึงได้จัดทำโครงการ Do Dee Recycle ขึ้น  เพื่อนำทรัพยากรที่เหลือใช้มารีไซเคิลใหม่  เพื่อลดปริมาณการใช้ทรัพยากร  และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  โดยจะนำสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ  ที่เกิดจากการรีไซเคิลไปใช้สร้างประโยชน์ให้กับผู้ด้อยโอกาสต่อไป


วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.   เพื่อนำทรัพยากรที่เหลือใช้มารีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์ประโยชน์
2.   เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกของนักเรียนในโรงเรียนในการช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวม
              3.   เป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อื่นในการสร้างจิตสาธารณะและนำผลงานไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อไป
              4.   เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
              5.   เพื่อรวบรวมและพัฒนาความคิดของเยาวชนในการสร้างผลงานและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม


กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน


ระยะเวลาในการดำเนินงาน
45 วัน  (ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2553)


ผู้เข้าร่วมโครงการ
นักเรียนของโรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) และ ผู้ที่สนใจโครงการ Do Dee Recycle


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.  ประชุมเพื่อวางแผนโครงการ  และ กิจกรรม
2.  ประชาสัมพันธ์โครงการ                      
3.  เริ่มทำสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์จากทรัพยากรเหลือใช้
4.  นำสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ไปบริจาคให้ผู้อื่น เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ
5.  นำไปต่อยอด ขายเพื่อหารายได้มาเป็นงบประมาณในการจัดโครงการต่อไป
6.  สรุปผลโครงการ  (แต่ยังดำเนินงานต่อไป)


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.  มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร
2.  ผู้ที่ได้ร่วมโครงการมีจิตสำนึกในการช่วยเหลือผู้อื่น
3.  มีการนำผลงานจากโครงการที่สร้างออกมานำไปต่อยอดในการสร้างผลงานชิ้นใหม่ๆ ทำให้สังคมน่าอยู่มากขึ้น เนื่องจากทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไม่ถูกทำลาย
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ