กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
โครงงาน ห้องน้ำสะอาด สร้างสุข
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ที่มา
ห้อง น้ำ คือ สถานที่ที่สร้างไว้สำหรับถ่ายอุจจาระปัสสาวะโดยเฉพาะ มักทำเป็นห้อง  ลักษณะของห้องน้ำมีหลายรูปแบบ เช่น   ส้วมหลุม  ส้วมถังเท ส้วมคอห่าน  ส้วมชักโครก เป็นต้น  ส้วมชักโครกยุคปัจจุบันได้รับการพัฒนาทั้งด้านการออกแบบให้มีรูปทรงสวยงาม ทันสมัย และเทคโนโลยีการใช้งาน เช่นเรื่องการประหยัดน้ำ ระบบชำระล้างที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เสียงเบาลง หรือมีระบบอัตโนมัติต่างๆ มากมายกำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

 


      วิธีการทิ้ง/ห่อผ้าอนามัยให้ถูกสุขลักษณะ
1.  ม้วนห่อผ้าอนามัยให้เรียบร้อย โดยไม่ให้เปิดอ้า
2.  นำกระดาษ ที่จัดไว้ให้ห่อผ้าอนามัย
3.  ทิ้งใส่ถังสำหรับผ้าอนามัยโดยเฉพาะ ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้
4.  สำรวจความเรียบร้อยอีกทีกิจกรรมที่ ส.น.จิตอาสาทำ

1. สำรวจสภาพปัญหา ร่วมวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา
2. ประชุมปรึกษาหารือ/เตรียมงานตามโครงงาน
3. ดำเนินงานตามโครงงาน
3.1  แนะนำโครงงาน/ คณะกรรมการดำเนินงาน และเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
3.2  สำรวจสภาพห้องน้ำนักเรียน เพื่อประเมินสภาพห้องน้ำก่อนเริ่มโครงการ
3.3  ประสานงานกลุ่มบริหารงานทั่วไปเพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องน้ำ ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้
3.4  จัดป้ายนิเทศ/ ประชาสัมพันธ์
                                  -  เผยแพร่ความรู้การใช้ห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ
                                   -  โรคติดเชื้อจากการใช้ห้องน้ำสกปรก
                                   -  การล้างมือที่ถูกสุขลักษณะหลังการใช้ห้องน้ำ
              3.5  การแสดงละครจิตอาสา รณรงค์เพื่อขอความร่วมมือรักษาความสะอาดห้องน้ำ ในคาบประชุมระดับหรือตอนเช้าหลังเคารพธงชาติ
3.6  ตบแต่งห้องน้ำให้น่าใช้ เช่น ประดับด้วยแจกันต้นไม้น้ำ/กำจัดกลิ่นโดยลาดน้ำยา EM
3.7  เชิญให้วิทยากรให้ความรู้ และหลักการใช้ถังเก็บผ้าอนามัย
3.8  ประสานงานกับคณะกรรมการนักเรียนร่วมจัด วันทำความสะอาดห้องน้ำ (Cleaning Day)
3.9  สำรวจสภาพห้องน้ำนักเรียน เพื่อประเมินสภาพห้องน้ำ  สิ้นสุดโครงการ/ สำรวจความพึงพอใจ
3.10  ประเมินผลการดำเนินงาน ตามโครงงาน
3.11  ประชุมปรึกษาหารือสรุปผลงานดำเนินงาน แลtรายงานการจัดกิจกรรมตามโครงงาน


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจตระหนักถึงอันตรายการใช้ห้องน้ำสกปรก
2.  นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้ห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ เสริมสร้างสุขนิสัยการใช้ห้องน้ำที่ดี
3.  นักเรียนมีจิตอาสาต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนให้น่าอยู่  มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วยการช่วยกันรักษาความสะอาดห้องน้ำ
4.  ห้องน้ำสะอาด ปราศจากกลิ่น


ผลสรุปของการทำงาน
1.  นักเรียนร้อยละ 80 มีจิตอาสาในการให้ความร่วมมือรักษาความสะอาด
2.  นักเรียนมีสุขนิสัยในการใช้ห้องน้ำที่ดี
3.  ห้องน้ำสะอาดขึ้นเล็กน้อย ปราศจากกลิ่น


 


สรุป
อยากปลดทุกข์  อย่างมีสุข  ปลูกจิตสำนึก  รักสะอาด

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ