โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว
โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ค่ายการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน อปท.ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน อปท.ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช

------------------------

ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมตาลคู่ บีชรีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นแกนนำเยาวชนรุ่นใหม่ ที่มีแรงบันดาลใจ มีภาวะผู้นำและมีเครื่องมือในการฝึกฝนตนเอง กลายเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีจิตอาสารับใช้สังคม รวมถึงเป็นผู้สามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะคุณค่าแท้คุณค่าเทียมได้และนำไปสู่การตัดสินใจเลือกการดำเนินชีวิตที่เหมาะ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และสร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชนรุ่นใหม่ด้วยโครงงานสร้างสรรค์ชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย แกนนำเยาวชน 8  อปท. ใน จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 100 คน และทีมพี่เลี้ยง จานวน 20 คน ได้แก่พื้นที่เป้าหมายหลักของโครงการ : ทม.ปากพูน ทต.โพธิ์เสด็จ อบต.สระแก้ว อบต.กลาย และ อบต.อินคีรี พื้นที่เป้าหมายขยายผล :อบต.ท่าเรือ อบต.ควนชะลิก และ อบต.เขาพังไกร

­

ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว

สนับสนุนโดย

  1. มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
  2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
  3. สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) 
  4. สถาบันยุวโพธิชน 
  5. สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส) มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา 
  6. มูลนิธิสยามกัมมาจล 
  7. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)

­

กระบวนการโดย จรายุทธ  สุวรรณชนะทีมกระบวนกรอิสระและทีม

นิทรรศการออนไลน์
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ