โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว
โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาทักษะโค้ชของครูพี่เลี้ยงเยาวชนในสถานศึกษา"
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

อบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาทักษะโค้ชของครูพี่เลี้ยงเยาวชนในสถานศึกษา"

วันที่ 6 - 11 ตุลาคม 2560

ณ ห้องประชุ ม โรงเรียนหนองอียอวิทยา อ.สนม จ.สุรินทร์ 


ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว

สนับสนุนโดย

  • มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
  • สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
  • มูลนิธิสยามกัมมาจล
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ