โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว
โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ (Stir Family) เติมรัก เชื่อมสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายผู้ปกครองและแกนนำเยาวชน ผ่านศาสตร์ซาเทียร์โมเดล จ.สุรินทร์
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

อบรมเชิงปฏิบัติการ (Stir Family) เติมรัก เชื่อมสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายผู้ปกครองและแกนนำเยาวชน ผ่านศาสตร์ซาเทียร์โมเดล จ.สุรินทร์

โดย อาจารย์ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ นักจิตบำบัดส่วนบุคคล และกระบวนการจิตบำบัดแนวซาเทียร์ 

ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว 

วันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2560

ณ สวนป่ารีสอร์ท จ.สุรินทร์


สนับสนุนโดย

มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)

มูลนิธิสยามกัมมาจล

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ