โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว
โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน สู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน อปท.ภาคกลาง จ.สุพรรณบุรี และ จ.สมุทรสงคราม
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน

สู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน อปท.ภาคกลาง จ.สุพรรณบุรี และ จ.สมุทรสงคราม

ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2561

ณ  อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

.....................................................

วัตถุประสงค์

  • ·เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นแกนนำเยาวชนรุ่นใหม่ ที่มีแรงบันดาลใจ มีภาวะผู้นำและมีเครื่องมือในการฝึกฝนตนเอง กลายเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีจิตอาสารับใช้สังคม รวมถึงเป็นผู้สามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะคุณค่าแท้คุณค่าเทียมได้และนำไปสู่การตัดสินใจเลือกการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม
  • ·เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และสร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชนรุ่นใหม่ด้วยโครงงานสร้างสรรค์ชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

  • ·แกนนำเยาวชน 3 อปท. ใน จ.สมุทรสงคราม ได้แก่ ทต.บางจะเกร็ง อบต.ปลายโพงพาง อบต.แหลมใหญ่ 
  • ·แกนนำเยาวชน 4 อปท. ใน จ.สุพรรณบุรี ได้แก่ ทต.ไผ่กองดิน อบต.วัดดาว อบต.บ้านช้าง อบต.ดอนมะสังข์ 

ผลลัพธ์

  • ·เกิดเครือข่ายแกนนำเยาวชน 10 อปท. ในจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดสุพรรณบุรี อย่างน้อยจำนวน 100 คน ที่สามารถเพิ่มพูนความรู้ มีเครื่องมือ กระบวนการในการทำงานและมีทัศนคติ มุมมองที่พร้อมรับใช้ชุมชน/สังคม หรือมีจิตสำนึกความเป็นพลเมือง (Active citizen) ที่มีภาวะผู้นำ มีเป้าหมายชีวิต รู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น ใฝ่เรียนรู้ มองเห็นคุณค่าแห่งตน ใช้สติปัญญาและอุทิศตนทำประโยชน์ รวมทั้งมีส่วนร่วมพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม
  • ·ได้โครงงานเยาวชนรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน อย่างน้อย 10 โครงงาน
  • ·องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดกระบวนการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบมีส่วนร่วมระดับตำบลกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นทีม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

  • ·คุณวราภรณ์ หลวงมณี ทีมวิทยากรจากสถาบันยุวโพธิชน และคณะ
  • ·คุณสุทิน ศิรินคร ผู้จัดการโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) มูลนิธิสยามกัมมาจล
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ