โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว
โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ค่าย"ถอดบทเรียนโครงงานคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน"
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ค่ายถอดบทเรียนโครงงานพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน

วันที่24-26 สิงหาคม2561

ณ พีรดา ริเวอร์วิว รีสอร์ท อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี


ที่มา

โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาทีมนักถักทอชุมชน (ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ปลัดเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น) แกนนำชุมชน และแกนนำเยาวชน มีความสามารถใช้กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นและการจัดการความรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน นำไปสู่การพัฒนาระบบ / กลไก สนับสนุนให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองและเครือข่ายโดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน 3 ปี

เพื่อให้งานเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีพลัง และเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมกล่าวคือ เด็กเยาวชนค้นพบศักยภาพของตนเองและได้รับการพัฒนา ให้สามารถทํางานเป็นทีม สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในชุมชนเพื่อการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน จึงเชิญแกนนำเยาวชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเด็กและเยาวชนและพี่เลี้ยงชุมชนที่เป็นแกนนําในการทําโครงงานคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน ในแต่ละตำบลเข้าร่วม “เวทีถอดบทเรียนโครงงานคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน”

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เยาวชนที่ผ่านการทําโครงงานได้ทบทวนและเรียนรู้จากกิจกรรมที่ทํา

2.เพื่อให้เยาวชนได้เพิ่มทักษะ ความรู้ และแรงบันดาลใจการถอดบทเรียนและการคิด สร้างสรรค์โครงงานโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย

3.เพื่อสร้างเครือข่ายแกนนําเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์

สนับสนุนโดย

 1. มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 3. สถาบันยุวโพธิชน มูลนิธิสัมมาชีพ
 4. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น
 5. สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)
 6. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
 7. มูลนิธิสยามกัมมาจล

พื้นที่เป้าหมายจังหวัดสุรินทร์

 1. เทศบาลตำบลเมืองแก
 2. เทศบาลตำบลกันตวจระมวล
 3. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ
 4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท
 5. องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได
 6. องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่
 7. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ